VELKOMMEN TIL TRI9TY

Handelsbetingelser

VELKOMMEN TIL TRI9TY

Handels betingelser

1. Generelle vilkår

1.1 Disse Salgs- og Leveringsbetingelser med tilhørende bilag (”Aftalen”) gælder for enhver ydelse (”Ydelse”) leveret af tri9ty, CVR. 43889982 til enhver køber (”Kunden”), medmindre betingelserne konkret er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem Kunden og tri9ty.

1.2 Kundens eventuelle indkøbs- eller andre handelsbetingelser samt angivelse af særlige vilkår i e-mails m.v. er ikke en del af Aftalen medmindre dette er skriftligt aftalt mellem Parterne. Ved uoverensstemmelser mellem Aftalen og Kundens indkøbs- eller handelsbetingelser eller databehandleraftale har Aftalen forrang.

2. Ydelser

2.1 tri9ty leverer Ydelser i form af konsulentydelser, rådgivning, coaching og opgaveløsning i henhold til særskilt aftale, som udarbejdes fra opgave til opgave.

2.2 Ydelsen udføres, medmindre andet er skriftligt aftalt, indenfor normal arbejdstid som er mandag til torsdag kl. 9.00 – 17.30, fredage dog 9.00 – 16.30, bortset fra danske helligdage, 1. maj, Grundlovsdag, Nytårsaftensdag samt Juleaftensdag.

2.3 Kunden erhverver alene en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig brugsret til resultaterne af vores Ydelser. tri9ty har alle andre rettigheder til resultaterne af Ydelsen. I intet tilfælde erhverver Kunden ret til værktøjer, metoder og andet, der er anvendt til levering af ydelsen eller indgår i denne, idet rettighederne hertil forbliver hos tri9ty/tredjemand.

3. Tilbud, bekræftelse og aftale

3.1 Aftale mellem Kunden og tri9ty anses først for indgået, når der foreligger et skriftligt tilbud/bekræftelse fra tri9ty til Kunden med angivelse af Ydelserne tri9ty skal levere og til hvilken pris, og Kunden har accepteret dette. Dette sker via e-mail. Disse handelsbetingelser er en integreret del af aftalen med mindre andet er særskilt skriftligt aftalt.

3.2 Tilbuddet er som udgangspunkt gældende i 7 dage, hvorefter det bortfalder.

3.3 Begge parter kan fremsætte anmodninger om ændringer i den aftalte Ydelse. Enhver ændring til Aftalen skal for at være gyldig foreligge skriftlig. Såfremt et ændringsforslag vil medføre ekstraudgifter er tri9ty på Kundens skriftlige forlangende, forpligtiget til, at fremsende et estimat over merudgiften hertil.

4. Anvendelse af underleverandører

4.1 tri9ty kan efter eget skøn, hvis andet ikke eksplicit er aftalt, benytte underleverandører. Disse arbejder under samme betingelser som der er aftalt mellem tri9ty og kunden.

5. Priser & betaling

5.1 tri9ty oplyser priser vejledende på sin hjemmeside www.tri9ty.com (herefter ”Hjemmesiden”) samt specifikt i sit tilbud/sin ordrebekræftelse til Kunden.

5.2 tri9ty’s priser er angivet eksklusive moms, andre afgifter, skatter, gebyrer og lignende. tri9ty forbeholder sig retten til at justere priser. Fastprisaftaler kan naturligvis ikke justeres. Fastprisaftaler omfatter kun de ydelser, der specificeres i Aftalen. Andre ydelser prissættes efter medgået tid til den til enhver tid gældende timepris.

5.3 Kunden vil blive faktureret umiddelbart efter indgåelse af aftale om tri9ty’s levering af de specificerede Ydelser til Kunden. Betalingsfristen vil være op til 7 dage netto, hvorved Kunden oftest betaler forud for levering af Ydelserne.

5.4 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af tri9ty.

5.5 Ved forsinket eller manglende betaling forbeholder tri9ty sig ret til at pålægge renter og rykkergebyr efter gældende lovgivning samt i øvrigt forfølge sit krav. Morarenter er en månedlig rente på 2,5%, der beregnes og tilskrives per påbegyndt måned. Såfremt Kunden ikke overholder betalingsfristen, forbeholder tri9ty sig endvidere retten til at tilbageholde Ydelserne, indtil betaling har fundet sted. 

5.6 Kunden er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre ydelser og en sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse parternes aftale.

5.7 Betaling kan ske med frigørende virkning på følgende Lunar Bank-konto, med angivelse af fakturanummer. Registrerings- og kontonummer: 6695-1010163850, IBAN: DK5466951010163850, SWIFT: LUNADK22.

6. Overdragelse af aftalen

6.1 Kunden kan ikke, uden tri9ty’s forudgående samtykke, overdrage sine rettigheder og forpligtigelser efter Aftalen.

7. Misligholdelse

7.1 Misligholder en part Aftalen Væsentligt, er den anden part berettiget til omgående at ophæve Aftalen, forudsat at Parten skriftligt har givet den misligholdende Part en frist på minimum 14 dage til at berigtige misligholdelsen, hvis den efter sin natur lader sig berigtige. I henvendelse til den misligholdende Part skal misligholdelsen beskrives nærmere.

7.2 Kunden kan udover foranstående ikke rette yderligere krav mod tri9ty, herunder krav på tabt omsætning, forbrugt tid, dækningskøb eller lignende direkte eller indirekte tab.

7.3 I tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse er tri9ty berettiget til, at ophæve enten Aftalen eller den relevante ydelse og kræve dækket ethvert tab denne måtte have lidt som følge af Kundens misligholdelse. tri9ty er i tillæg hertil berettiget til, at kræve forholdsmæssig betaling for allerede udført arbejde uden at dette medfører en forpligtigelse til at levere ydelsen til Kunden. Ophæver tri9ty aftalen som følge af Kundens misligholdelse, herunder misligholdelse med betaling, er tri9ty berettiget til betaling af løbende vederlag indtil det tidspunkt, Kunden kunne have opsagt ydelserne rettidigt.

8. Ansvar og ansvarsfraskrivelse

8.1 Kunden er ansvarlig for at stille alle de for tri9ty’s levering af Ydelserne nødvendige oplysninger, bilag og assistance m.v. til rådighed for tri9ty, og at dette sker rettidigt for, at tri9ty kan levere de aftalte Ydelser til Kunden rettidigt. Kundens reelle ejer(e) er ligeledes, såfremt tri9ty anmoder herom, forpligtet til at udlevere en kopi af gyldig billedlegitimation f.eks. i form af pas og kørekort, samt kopi af det offentlige sygesikringsbevis af hensyn til tri9ty’s overholdelse af gældende hvidvasklovgivning.

8.2 tri9ty forpligter sig til at levere til den aftalte tid, såfremt Kunden overholder det aftalte. Dog tager tri9ty forbehold for sygdom, dødsfald og andre pludseligt opståede nødsituationer, pandemier, IT, force majeure og lignende. tri9ty vil i den forbindelse ikke kunne gøres ansvarlig for rykkergebyrer, bøder og omkostninger, som Kunden eventuelt måtte påføres.

8.3 tri9ty er ansvarlig over for Kunden for Ydelserne efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, som fremgår af aftalen og disse betingelser.

8.4 tri9ty er ikke erstatningsansvarlig for tab, der kan henføres til, at det af Kunden leverede materiale m.v. er ukorrekt, unøjagtigt, ufuldstændigt eller leveret for sent.

8.5 tri9ty er uden ansvar for, om de af Kunden forventede resultater opnås, med mindre tri9ty skriftligt og udtrykkeligt har påtaget sig et sådant ansvar.

8.6 tri9ty er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, tidstab, avancetab, datatab, goodwilltab, omdømmetab m.v.

8.7 tri9ty’s beløbsmæssige ansvar er under alle omstændigheder begrænset til et beløb, svarende til tri9ty’s honorar (ekskl. moms) for den enkeltstående levering af Ydelserne og som er betalt af Kunden.

8.8 tri9ty kan ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl og mangler ved tri9ty’s samarbejdspartnere, herunder andre rådgivere, konsulenter og lignende, som tri9ty har henvist Kunden til, ligesom tri9ty ikke er ansvarlig for eventuelle fejl og mangler begået af underleverandører, som tri9ty efter aftale med Kunden har overladt dele af en opgaves løsning til.

8.9 tri9ty er ikke ansvarlig for indholdet på Hjemmesiden, herunder reference, link eller anden henvisning til tredjeparts hjemmeside, idet dette ikke udgør konkret rådgivning af nogen art.

810 tri9ty fraskriver sig ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for tri9ty’s kontrol. Dette gælder f.eks. nedbrud af eller svigtende adgang til Hjemmesiden, strømafbrydelser eller problemer med internetforbindelsen, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller misbrug af personoplysninger.

8.11 Alle erstatningskrav forældes senest 3 (tre) år efter tri9ty’s levering af Ydelsen, der giver anledning til erstatningskrav. Hvis Kunden er erhvervsdrivende, forældes erstatningskrav mod tri9ty 3 (tre) måneder efter, at Kunden blev eller burde være blevet bekendt med de omstændigheder, der giver anledning til kravet.  

9. GDPR

9.1 tri9ty indsamler, behandler og opbevarer de almindelige personoplysninger om og evt. CPR-nr. på Kunden, som er nødvendige for at kunne opfylde aftalen med Kunden om levering af de aftalte Ydelser og i den forbindelse yde Kunden en professionel og korrekt service/behandling. Yderligere er formålet at kunne fakturere og inddrive tilgodehavender samt kunne sikre tri9ty’s overholdelse af lovgivning og retlige forpligtelser, herunder i relation til hvidvasklovgivningen.

9.2 tri9ty behandler og indsamler personoplysninger modtaget fra Kunden, den registrerede og/eller tredjemand, herunder fra offentlige myndigheder, fra Internettet, sociale medier, tingbogen, Erhvervsstyrelsen, m.v. Dette omfatter almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail, samt tilsvarende oplysninger på kontaktpersoner hos Kunden. tri9ty indhenter endvidere, via sikker-mail forbindelse, identifikationsoplysninger om Kunden og Kundens ejer(e), herunder CPR-nr. bl.a. ved Kundens ejer(e)s udlevering af en kopi af gyldig billedlegitimation f.eks. i form af pas og kørekort, samt kopi af det offentlige sygesikringsbevis, ejerbøger mv. Følsomme personoplysninger behandles kun, såfremt det er relevant. 

9.3. tri9ty videregiver ikke personoplysninger til uvedkommende, og videregiver kun personoplysninger såfremt det er nødvendigt og relevant. tri9ty er berettiget til at videregive personoplysninger til sine samarbejdspartnere i det omfang, at det er nødvendigt for at kunne udføre de aftalte Ydelser med Kunden og til tredjemand og/eller offentlige myndigheder, såfremt tri9ty har en retlig forpligtelse hertil eller hvor det er relevant, for eksempel vedrørende bistand til selvangivelse. Endvidere kan personoplysninger videregives til kreditoplysningsbureauer om Kunder, der ikke betaler. Endvidere overlades personoplysninger til samarbejdspartnere, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os på baggrund af databehandleraftaler.

9.4 Oplysningerne opbevares kun, når det er lovkrævet eller nødvendigt for at levere de aftalte Ydelser, herunder af hensyn til senere dokumentationskrav, hvorfor opbevaring sædvanligvis vil være 5-10 år efter ophøret af forretningsforholdet mellem Kunden og tri9ty.

9.5 tri9ty har implementeret foranstaltninger til sikring af alle data, som denne har registreret, herunder Kundens data og personoplysninger samt andre fortrolige oplysninger. tri9ty vil periodisk foretage en gennemgang af effektiviteten og efterlevelsen af de implementerede politikker og sikkerhedsforanstaltninger.

9.6 Kunden har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om Kunden. Hvis Kunden vil gøre brug af sine rettigheder, skal Kunden kontakte tri9ty.

9.7 Kunden kan altid gøre indsigelse mod og begrænse behandlingen af personoplysningerne, herunder tilbagekalde sit samtykke til behandlingen, medmindre oplysninger afgives/modtages/indhentes i anledning af krav i lovgivning, f.eks. Lov om Hvidvaskning, hvor databehandlingen ikke baseres på Kundens samtykke, men på lovens krav om databehandling. I sådanne tilfælde forefindes intet samtykke at tilbagekalde.

9.8 Kunden kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger tri9ty har indsamlet, ligesom Kunden i særlige tilfælde kan få rettet eller slettet oplysninger, som tri9ty har indhentet. Henvendelse i forbindelse hermed kan rettes til info@tri9ty.com. Kunden har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod tri9ty’s behandling af oplysninger. Kunden har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Udnyttelsen af visse af disse rettigheder kan betyde, at tri9ty ikke kan levere de aftalte Ydelser, hvorfor det må betragtes som en opsigelse af aftalen, jf. pkt. 11. Der henvises i øvrigt til Hjemmesidens cookie- og privatlivspolitik.

9.9 Kunden kan læse mere om sine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som Kunden finder på www.datatilsynet.dk. Kunden har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis denne er utilfreds med den måde, tri9ty behandler Kundens personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.

10. Fortrolighed

10.1 Samtlige oplysninger modtaget fra- eller om Kunden bliver behandlet fortroligt og under iagttagelse af tavshedspligt samt dansk rets almindelige regler om persondatabehandling, idet der også henvises til betingelsernes pkt. 9. For kundens personale, konsulenter, og andre, der bistår kunden pålægges tilsvarende fortrolighedsforpligtelse med hensyn til forhold om tri9ty og dennes indehaver, ansatte samt andre kunder.

10.2 Undtaget er dog forhold, hvor tri9ty’s videregivelse af fortrolige oplysninger til dennes samarbejdspartnere er nødvendig for, at den pågældende arbejdspartner kan udføre sit arbejde. I andre tilfælde er tri9ty ikke berettiget til at videregive sådanne fortrolige informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, at informationen stammer fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller såfremt tri9ty er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol, herunder Hvidvaskloven.

11. Ophør af aftalen

11.1 Kunden og tri9ty kan til enhver tid bringe aftalen til ophør skriftligt, medmindre andet er aftalt. 

11.2 Konsulentopgaver kan, medmindre andet er skriftligt aftalt, opsiges med 30 dages skriftligt varsel til udgangen af en måned.

11.3 I tilfælde af at aftalen bringes til ophør efter tri9ty har på begyndt sin ydelse, er tri9ty berettiget til honorar og betaling af omkostninger for de indtil da leverede Ydelser og/eller ikke faktureret tidsforbrug samt eventuelt påløbne omkostninger og udlæg. 

11.4 Ved aftalens ophør kan en tiltrædende konsulent ved ønske om at få adgang til tri9ty’s arbejdsdokumentation modtage dette mod fakturering for tri9ty’s assistance i forbindelse hermed iht. medgået tid. 

11.5 tri9ty er, fra opsigelsesperiodens udløb, berettiget til at slette alle data, der relaterer sig til de omfattede ydelser. 

12. Tvister, lovvalg og værneting

12.1 Denne aftale er underlagt dansk ret undtaget lovvalgsregler. Såfremt en mindelig løsning ikke kan findes parterne imellem, skal enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af aftalen og disse handelsbetingelser afgøres i byretten ved tri9ty’s hjemting.

12.2 Såfremt Kunden er en forbruger, kan en klage indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis Kunden er en forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Angiv venligst vores e-mailadresse: martin@tri9ty.com ved indgivelse af en klage.

Du skaber langt hen ad vejen dine egne betingelser...

Et udpluk af vores kunder

Scroll to Top