TRI9TY

Erhvervsordbog

400+

TRI9TY erhvervsordbog
Ny interimopgave

Erhvervs
Ordbog

                         Erhvervsverdenen er spækket med fancy begreber samt et væld af forkortelser af både danske og udenlandske termer. Selv for garvede forretningsfolk kan der engang imellem dukke begreber op, som man måske ikke lige kender eller kan være svære at huske hvad betyder. Fordi begrebet ikke bruges ofte.

Vi forsøger at holde trit med med begreberne indenfor erhvervsverdenen og derfor har vi lavet denne erhvervsordbog, som samler og forklarer de mest anvendte termer og begreber, der præger erhvervslivet, fra finansiering og markedsføring til ledelse og jura. Den indeholder alt fra de absolut vigtigste generelle erhvervsbegreber som CSO, NDA og KPI til de disciplin-specifikke begreber som Enneagrammet, SEO, interim med flere.

Uanset om du er en erfaren leder eller en nybegynder i branchen, håber vi denne erhvervsordbog kan være en værdifuld ressource i din daglige arbejdspraksis.

Rigtig god fornøjelse!

#

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

W

Å

#

16 Personalities

16 Personalities er et personlighedsværktøj baseret på MBTI, der kategoriserer mennesker i 16 typer baseret på fire dimensioner: Ekstroversion/Introversion, Sansning/Intuition, Tænkning/Følelse og Vurdering/Opfattelse.

Det kan bl.a. bruges i salg, rekruttering, ledelse, coaching og til at forbedre kommunikation, samarbejde og forståelse mellem mennesker.

3PL (Third Party Logistics)

3PL står for Third-Party Logistics og refererer til outsourcing af logistikaktiviteter til en ekstern partner for at effektivisere forsyningskæden.

4P’er parametermix

De 4P’er refererer til Product (Produkt), Price (Pris), Place (Placering) og Promotion (Promovering) i markedsføringsstrategi.

5S lean metoden

5S er en metodologi til arbejdspladsorganisering og forbedring, der omfatter: Sortér, Systematisér, Skinnende rent, Standardisér og Selvdisciplin.

7S modellen
7S-rammen er en model til organisationsanalyse og udvikling, der fokuserer på følgende syv elementer:
 
1. Strategy (Strategi)
2. Structure (Struktur)
3. Systems (Systemer)
4. Skills (Evner)
5. Staff (Personale)
6. Style (Stil)
7. Shared Values (Fælles værdier)
80/20 reglen

80/20 reglen, også kendt som Pareto-princippet, siger at 80% af resultaterne kommer fra 20% af årsagerne.

A

ABC
ABC refererer typisk til “Always be closing” som er et sælgercitat fra Alec Baldwin i filmen Glengarry Glen Ross fra 1992.
Account manager

En account manager er en person, der styrer og plejer forholdet til virksomhedens kunder for at sikre tilfredshed og vækst.

Aconto

Aconto er en økonomisk term, der refererer til en delbetaling eller en forudbetaling på en vare eller tjenesteydelse, der endnu ikke er fuldstændigt leveret eller beregnet. Udtrykket bruges ofte inden for regnskab og fakturering for at angive en delvis betaling, der skal afregnes senere, når den endelige mængde eller pris er fastlagt.

ADVISORY BOARD

Et advisory board er et stort stykke hen ad vejen en bestyrelse. Dette dog bortset fra at en bestyrelse har en lovbestemt magt i et aktie- eller anpartsselskab samt et økonomisk og juridisk medansvar. Et advisory board er altså mere et rådgivende organ, der kan etableres i alle virksomhedsformer. 

Afkast / Yield

Afkast refererer normalt til den profit eller gevinst, som man opnår som følge af en investering eller en indsats. Det kan måles i procent eller i pengebeløb og angiver, hvor succesfuld en investering eller handling har været i forhold til den oprindelige indsats eller investerede kapital.

Afspadsering
Afspadsering henviser til, at I stedet for (eller i kombination med) forhøjet løn kan medarbejdere få ret til frihed (afspadsering) svarende til overarbejdede timer.
Afvikling

Afvikling henviser til processen med at afslutte, opløse eller likvidere en virksomhed eller en del af dens operationer. Det kan ske frivilligt, som en strategisk beslutning af virksomhedens ledelse, eller ufrivilligt, som følge af økonomiske vanskeligheder.

AIDA modellen

AIDA har til formål at give den bedst tænkelige kommunikation fra en virksomhed til dennes kunder. Den anvendes typisk inden for markedsføring og salgsarbejde

AIDA står for:

A: Attention
I: Interest
D: Desire
A: Action

Aktier

Aktier repræsenterer en andel eller ejerskab i et selskab. Når en person køber aktier i et selskab, bliver de aktionær og får ret til at modtage en del af selskabets overskud (udbytte), stemme ved generalforsamlinger og realisere gevinster (eller tab) baseret på aktiens prisudvikling på markedet.

Aktiekurs

Aktiekursen refererer til prisen på en enkelt aktie i et selskab på et bestemt tidspunkt. Denne pris bestemmes af udbud og efterspørgsel på aktiemarkedet og kan ændre sig fra sekund til sekund i løbet af handelsdagen. Aktiekursen påvirkes af forskellige faktorer, herunder selskabets præstationer, branchens tilstand, økonomiske forhold, politiske begivenheder og investorernes følelser og forventninger.

Aktieselskab (A/S)

Et aktieselskab (forkortet A/S) er en selskabsform, hvor ejerskabet er opdelt i aktier, og aktionærerne hæfter kun for selskabets gæld op til deres indskudte kapital. Aktieselskaber er en af de mest almindelige former for selskaber i mange lande og velegnede til større virksomheder, der søger kapital fra offentlige investorer eller ønsker at opnå en høj grad af juridisk og finansiel strukturering. De findes i forskellige former og størrelser og spiller en central rolle i økonomier verden over.

Aktiver

Aktiver er en central regnskabsmæssig term, der refererer til de ressourcer, som en virksomhed eller enkeltperson ejer, og som forventes at skabe økonomisk fordel eller fordele i fremtiden.

Analyse af interessenter

Analyse af interessenter indebærer identifikation, vurdering og håndtering af personer eller grupper, der kan påvirke eller blive påvirket af en beslutning eller projekt.

Anerkendende ledelse

Anerkendende ledelse handler om en ledelsesstil, der fokuserer på at anerkende og værdsætte medarbejderes styrker, præstationer og bidrag til organisationen. Det indebærer at skabe et positivt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig værdsat, set og respekteret. Anerkendende ledelse fremmer tillid, motivation og engagement blandt medarbejderne ved at anerkende deres indsats og opmuntre til personlig og professionel udvikling.

Anparter / Anpartshavere

Anparter refererer til ejerandele i et anpartsselskab (ApS) i Danmark. Når en person eller virksomhed køber anparter i et ApS, bliver de anpartshavere og får dermed ejerskab og visse rettigheder i selskabet.

Anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab (forkortet ApS) er en selskabsform, der findes i flere lande, herunder Danmark. Det er en form for selskab med begrænset ansvar, hvilket betyder, at ejerne (kaldet anpartshavere) kun hæfter for selskabets gæld op til deres indskudte kapital.

Anpartsselskaber er populære for mindre og mellemstore virksomheder, da de tilbyder en enkel struktur med begrænset ansvar og fleksibilitet i ejerskab og ledelse.

Angel Investor

En angel investor er en enkeltperson, der investerer kapital i tidlige stadier af en virksomhed, typisk i bytte for ejerskab eller aktier.

Ansættelseskontrakt

En ansættelseskontrakt er et juridisk bindende dokument, der etablerer vilkårene og betingelserne for ansættelse mellem en arbejdsgiver og en ansat. Denne kontrakt er afgørende for at definere de gegensidige rettigheder og forpligtelser, som begge parter har under ansættelsen.

Ansættelseskontrakten kan være afgørende i tilfælde af uenigheder eller konflikter senere hen.

Arbejdsmarkedsforhold

Arbejdsmarkedsforhold beskriver forholdene og dynamikken mellem arbejdsgivere, arbejdstagere og beskæftigelse på markedet.

Assets

Assets refererer til aktiver eller ressourcer, som en person, virksomhed eller organisation ejer, der har økonomisk værdi.

B

B2B

B2B står for Business-to-Business og beskriver handel og transaktioner mellem to virksomheder, ikke mellem virksomheder og forbrugere.

B2C

B2C står for Business-to-Consumer og refererer til handel og transaktioner mellem virksomheder og forbrugere.

BALA modellen

BALA salgsværktøj er et system designet for at optimere salgsprocesser ved at analysere data, identificere muligheder og forbedre salgsstrategier.

BALA står for:

B: Behov
A: Accept
L: Løsning
A: Accept

Balance

En balance er en finansiel rapport, der viser en virksomheds aktiver, passiver og ejerens kapital på et givet tidspunkt.

Bankgaranti

En bankgaranti er en forpligtelse, som en bank påtager sig, hvor den lover at betale et bestemt beløb til en tredjepart, hvis den part, som bankgarantien er udstedt for, ikke opfylder sine forpligtelser over for tredjeparten. Bankgarantier anvendes primært i handelstransaktioner og kontraktlige forhold som sikkerhed for at sikre, at forpligtelser bliver opfyldt.

Benchmarking

Benchmarking er en proces med at sammenligne og måle en virksomheds præstationer, processer eller resultater mod industristandarder eller bedste praksis for at identificere muligheder for forbedring.

Bestyrelse

En bestyrelse er en gruppe personer, typisk valgt af aktionærer eller ejere, der har ansvar for at lede og træffe strategiske beslutninger for en virksomhed eller organisation.

Best practice

Best practice refererer til de mest effektive og vellykkede metoder eller tilgange inden for en given branche eller aktivitet, som ses som standard for at opnå gode resultater.

Betalingsstandsning

Betalingsstandsning er en midlertidig ophør af betalinger fra en virksomhed, der er i økonomiske vanskeligheder, for at give tid til at finde en løsning eller rekonstruere virksomheden.

Binavn

Ud over det officielle navn på din virksomhed, kan du registrere op til fem såkaldte binavne i CVR-registret. Dette endda helt gratis. Når du registrere forhindrer du andre virksomheder og erhvervsdrivende i at registrere sig under det pågældende navn. Ét eller flere binavne giver dig desuden muligheden for at markedsføre og afsætte udvalgte produkter og ydelser under et andet og måske mere passende navn.

Bogholder

En bogholder er en person, der er ansvarlig for at registrere økonomiske transaktioner, opretholde regnskabsdokumentation og udarbejde finansielle rapporter for en virksomhed eller organisation.

Branding

Branding er processen med at skabe og styre et sæt af symboler, navn og designelementer, der identificerer og differentierer et produkt eller en virksomhed på markedet.

Break even point

Break even point er det punkt, hvor indtægterne er lig med omkostningerne, hvilket resulterer i hverken overskud eller tab.

Bruttofortjeneste / Bruttoavance

Bruttoavance eller bruttofortjeneste er forskellen mellem salgsindtægter og de direkte omkostninger ved at producere de solgte varer eller ydelser.

Bruttomargin

Bruttomarginen er forholdet mellem bruttofortjenesten og nettoomsætningen (også kendt som salgsindtægter).

Bruttonationalprodukt (BNP)

BNP er kort for bruttonationalprodukt som beskriver værdien af et lands årlige produktion.

Bundlinje

“Bundlinje” refererer til den sidste linje i en virksomheds resultatopgørelse eller regnskab. Denne linje viser virksomhedens nettoresultat eller fortjeneste efter alle omkostninger, skatter og renter er blevet fratrukket fra indtægterne i løbet af en given periode.

Business coaching / forretningscoaching

Business coaching eller forretningscoaching er arbejdet med en professionel coach for at forbedre ledelsesfærdigheder, øge forretningspræstationer og nå specifikke karriere-, performancerelaterede eller organisatoriske mål.

Bæredygtighed

Bæredygtighed inden for erhvervslivet refererer til evnen til at opretholde langvarig succes og vækst samtidig med at man tager hensyn til miljømæssige, sociale og økonomiske faktorer. Det indebærer at træffe beslutninger og implementere praksisser, der balancerer økonomisk vækst med hensyn til miljømæssig bevarelse og social retfærdighed.

Børsen

Børsen henviser typisk til en institution eller platform, hvor værdipapirer som aktier, obligationer og andre finansielle instrumenter handles. Det er et marked, hvor købere og sælgere mødes for at handle disse værdipapirer. Eksempler på store børser inkluderer NASDAQ, New York Stock Exchange (NYSE), London Stock Exchange og Børsen i København (Nasdaq Copenhagen).

Børsnotering

En børsnotering, også kendt som en IPO (Initial Public Offering), er processen hvor en virksomhed tilbyder sine aktier til offentligheden for første gang på en børs. Dette tillader investorer at købe aktier i virksomheden og blive medejere. En børsnotering giver virksomheden adgang til kapital fra investorer, hvilket kan anvendes til at finansiere vækst, udvide aktiviteter eller reducere gæld. Det er også en måde for virksomheder at øge deres profil, forbedre deres image og give likviditet til eksisterende aktionærer.

Børsafnotering / delisting

En børsafnotering, også kendt som delisting, sker når en virksomhed fjerner sine aktier fra børsen og dermed ikke længere er tilgængelig for handel på den pågældende børs.

C

Cash flow / kontantstrøm

Cash flow er den nettostrøm af penge, der kommer ind og går ud af en virksomhed, inklusive indtægter og udgifter i en given periode.

CCO

CCO kan stå for Chief Customer Officer eller Chief Commercial Officer.

En Chief Customer Officer er den øverste leder i en virksomhed ansvarlig for at skabe og opretholde positive kundeoplevelser og relationer.

En Chief Commercial Officer er den øverste ansvarlige for en virksomheds kommercielle strategi og aktiviteter og spiller en afgørende rolle i at drive virksomhedens vækst samt sikre, at alle kommercielle aktiviteter er i tråd med de overordnede forretningsmål.. 

CDO

CDO står for Chief Data Officer, som er den øverste leder i en virksomhed ansvarlig for at styre datastrategi, governance og udnyttelse af data til at støtte forretningsmæssige beslutninger og innovation.

CEO

CEO står for Chief Executive Officer, som er den øverste leder i en virksomhed ansvarlig for at styre virksomhedens overordnede strategi, drift og performance. I Danmark er det typisk den administrerende direktør. 

CFO

CFO står for Chief Financial Officer, som er den øverste leder i en virksomhed ansvarlig for økonomistyring, regnskaber og finansiel strategi.

CHRO

CHRO står for Chief Human Resources Officer, som er den øverste leder i en virksomhed ansvarlig for HR-strategi, talentstyring, rekruttering og medarbejderrelationer.

CIO

CIO står for Chief Information Officer, som er den øverste leder i en virksomhed ansvarlig for IT-strategi, systemer og teknologiimplementering.

CLO

CLO står for Chief Legal Officer, som er den øverste leder i en virksomhed ansvarlig for juridiske anliggender, compliance og risikostyring.

CMO

CMO står for Chief Marketing Officer, som er den øverste leder i en virksomhed ansvarlig for marketingstrategi, brand management og salgsfremmende aktiviteter.

Cost-benefit analyse

Cost-benefit analyse er en metode til at evaluere omkostninger og fordele ved en beslutning eller projekt for at vurdere dens økonomiske levedygtighed.

Compliance

Compliance refererer til overholdelse af lovgivning, regler, standarder eller interne retningslinjer i en organisation for at undgå juridiske eller regulatoriske konsekvenser.

Coaching

Coaching er vejledning og støtte til personlig og professionel udvikling. I erhversmæssig regi kan det f.eks. Referere til salgscoaching eller ledelsescoaching af medarbejdere.

COO

COO står for Chief Operating Officer, som er den øverste leder i en virksomhed ansvarlig for daglig drift og driftsstrategi.

CPO

CPO står for Chief Procurement Officer, som er den øverste leder i en virksomhed ansvarlig for indkøbsstrategi, leverandørforhold og omkostningsstyring.

CRM system

CRM står for Customer Relationship Management, som er en strategi og software til at administrere og forbedre kunderelationer og salgsindsatser.

CRO

CRO står for Chief Revenue Officer, som er den øverste leder i en virksomhed ansvarlig for at maksimere indtægter gennem salg og forretningsudvikling.

Cross branding / co-branding

Cross branding, også kendt som co-branding, er en markedsføringsstrategi, hvor to eller flere brands samarbejder for at fremme deres produkter eller tjenester. Formålet er at udnytte hinandens styrker og kundebaser for at skabe en win-win situation.

CSO

CSO står for Chief Security Officer, som er den øverste leder i en virksomhed ansvarlig for sikkerhedsstrategi, beskyttelse af aktiver og risikostyring.

CTO

CTO står for Chief Technology Officer. Det er en ledelsesrolle i virksomheder, der har ansvaret for at udvikle og implementere teknologistrategier og -løsninger, der understøtter virksomhedens mål og vækst.

CSR (Corporate Social Responsibility)

CSR refererer til en virksomheds strategi og praksis med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i dens forretningsaktiviteter og relationer med interessenter.

Culpa

På dansk betyder “culpa” “skyld” eller “ansvar” og bruges især i juridiske sammenhænge. Det refererer til ansvaret eller skylden for en skadevoldende handling, ofte i forbindelse med forsømmelighed.

I dansk ret er culpa-princippet centralt og handler om, hvorvidt en person har handlet uforsvarligt og dermed er ansvarlig for en skade. Culpa opdeles typisk i forskellige grader af skyld:

1. Let uagtsomhed.
2. Grovere uagtsomhed.
3. Forsæt.

Culpa er en nøglekomponent i ansvarsret, som fastlægger reglerne for, hvornår en person kan holdes ansvarlig for skader forvoldt på andre. For eksempel vil en person, der kører uforsvarligt og forårsager en ulykke, typisk blive anset for at have handlet med culpa og dermed være erstatningsansvarlig.

CVR (det centrale virksomhedsregister)

CVR er forkortelsen for Det Centrale Virksomhedsregister. Det svarer til virksomhedernes udgave af det personlige CPR-nummer. En virksomhed har et CVR-nummer som består af otte cifre og er unikt for din virksomhed. Derfor kan det bruges som et identifikationsnummer. Alle danske virksomheder, som har en omsætning på mere end 50.000 kroner årligt, skal være registreret i CVR-registret.

D

Deflation

Deflation er faldet i det generelle prisniveau for varer og tjenesteydelser over tid.

Derivat

Et derivat er en finansiel kontrakt, hvis værdi afhænger af værdien af et underliggende aktiv, f.eks. aktier, obligationer eller råvarer.

Detailhandel

Detailhandel refererer til salg af varer eller tjenesteydelser direkte til forbrugeren i mindre mængder, typisk gennem fysiske butikker, onlineplatforme eller andre distributionskanaler. Det er den sidste del af forsyningskæden, hvor produkterne når frem til slutbrugeren. Detailhandelsvirksomheder spænder fra små lokale butikker til store kæder og omfatter forskellige brancher som tøj, elektronik, dagligvarer, bøger, møbler osv.

Direkte salg

Direkte salg er en metode, hvor produkter sælges direkte til forbrugerne uden brug af faste detailhandelslokaler, ofte gennem personlige præsentationer, hjemmefester eller online platforme.

Direktør

En direktør er en leder på højt niveau, der har det overordnede ansvar for ledelsen af en virksomhed eller en større afdeling inden for en organisation. Direktøren er typisk ansvarlig for at udforme strategier, træffe beslutninger på ledelsesniveau og sikre, at virksomheden når sine mål. I større virksomheder rapporterer direktøren ofte til bestyrelsen og er ansvarlig for virksomhedens samlede præstation.

DISC profil / DISC analyse

DISC er et personlighedsværktøj, der klassificerer adfærdsmønstre i fire kategorier: Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Kompetence.

Det kan bl.a. bruges i salg, rekruttering, ledelse, coaching og til at forbedre kommunikation, samarbejde og forståelse mellem mennesker.

Disruption

Disruption er en markant forstyrrelse eller ændring af en branche eller et marked, ofte med nye teknologier eller innovative forretningsmodeller.

Distributionskanal

En distributionskanal er den vej, et produkt tager fra producent til forbruger, og kan inkludere mellemled som grossister, detailhandlere og agenter.

Diversificering

Diversificering er en strategi, hvor en virksomhed udvider sine aktiviteter ved at introducere nye produkter eller tjenester, eller ved at gå ind på nye markeder, for at sprede risiko og øge vækstmuligheder.

Dividende

Dividende er en del af virksomhedens overskud, der udbetales til aktionærerne som belønning for deres investering.

Dokumentation

Dokumentation er processen med at indsamle, organisere og opbevare information og beviser for at støtte, forklare eller registrere noget, ofte i form af skriftlige rapporter, manualer eller digitale filer.

Driftsleder

En driftsleder er en person, der styrer og overvåger den daglige drift af en virksomhed eller afdeling for at sikre effektivitet og produktivitet.

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger er de løbende udgifter, en virksomhed har til at drive sin daglige drift, såsom lønninger, leje, forsyninger og vedligeholdelse.

Due diligence / Juridisk due diligence

Due diligence er en proces med grundig undersøgelse og evaluering af en virksomheds finansielle, juridiske og operationelle forhold før en transaktion, investering eller samarbejde. Det kan f.eks. være i forbindelse med køb virksomhed eller en erhvervsejendom.

E

EBIT (Earnings before interest and tax)

EBIT (Earnings before interest and tax) er en engelsk forkortelse for ’resultat af primær drift’. EBIT bliver oftest brugt til at sammenligne, hvor gode virksomheder er til at generere overskud eller underskud.

Egenbegæring

Egenbegæring er en anmodning, som en virksomhed eller person selv indgiver til skifteretten om at blive erklæret konkurs. Dette sker typisk, når de ikke kan betale deres gæld og søger en juridisk løsning for at håndtere deres økonomiske situation.

Egenkapital

Egenkapital refererer til den værdi af aktiver, som ejeren eller aktionærerne har i en virksomhed efter at have fratrækker gæld. Det repræsenterer også aktiernes værdi i en virksomhed, udtrykt som ejerskabsandel.

E-handel / E-commerce

E-handel, E-commerce eller elektronisk handel, er køb og salg af varer eller tjenesteydelser over internettet eller elektroniske platforme.

Ejendomsadministrator

En ejendomsadministrator er en person eller virksomhed, der administrerer ejendomme på vegne af ejere eller investorer. Deres primære ansvar er at sikre, at ejendommene drives effektivt og økonomisk, samtidig med at de opretholder eller forbedrer ejendommens værdi.

ejendomsspekulant

Ejendomsspekulant refererer til en person eller virksomhed, der investerer i ejendomme primært med det formål at opnå økonomisk gevinst på kort sigt gennem køb, salg eller udlejning af ejendomme.

Det er vigtigt at skelne mellem ejendomsspekulanter og langsigtede investorer eller udviklere, der fokuserer på langsigtet værdiskabelse og bæredygtig udvikling af ejendomme.

Ejendomsinvestor / Ejendomsinvestering

En ejendomsinvestor er en person eller virksomhed, der investerer i ejendomme med det primære formål at opnå økonomisk gevinst. Ejendomsinvestorer kan have forskellige strategier og mål, men deres fokus ligger typisk på at generere afkast gennem værdistigninger, lejeindtægter eller en kombination af begge dele.

Læs mere på vores side: Ejendomsinvestering.

 

 

Ejendomsudvikler

En ejendomsudvikler er en person eller virksomhed, der specialiserer sig i udvikling af ejendomme. Dette indebærer typisk at købe eller erhverve jord, planlægge og designe byggeprojekter, samt at gennemføre byggeprocessen med det formål at skabe værdi og generere indtægter fra ejendommene.

Det er vigtigt at skelne mellem ejendomsspekulanter og langsigtede investorer eller udviklere, der fokuserer på langsigtet værdiskabelse og bæredygtig udvikling af ejendomme.

Ejerandel

En ejerandel refererer til den procentvise eller numeriske andel af ejerskab, som en person, en gruppe eller en enhed har i en virksomhed. Det angiver den del af virksomheden, som ejeren eller investoren besidder, og det kan være udtrykt enten som en procentdel af det samlede ejerskab eller som antal aktier eller enheder.

Ekspansion

Ekspansion refererer til en virksomheds strategiske handling eller proces med at udvide sine aktiviteter, markeder, produktsortiment eller geografiske tilstedeværelse for at opnå vækst og øget indflydelse. Dette kan omfatte åbning af nye filialer, lancering af nye produkter, indgåelse af nye markeder eller opkøb af andre virksomheder.

Eksport

Eksport er processen med at sælge varer eller tjenesteydelser produceret i ens eget land til en anden nation med det formål at tjene penge.

Enkeltmandsvirksomhed (EV)

En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhedsform, hvor en enkelt person ejer og driver virksomheden alene.

Enkeltmandsvirksomheder er populære blandt selvstændige iværksættere og små erhvervsdrivende, der ønsker en simpel og fleksibel virksomhedsstruktur. Dog indebærer denne virksomhedsform også betydelig personlig risiko på grund af det ubegrænsede personlige ansvar.

Enneagrammet

Enneagrammet er en personlighedstypologi, der beskriver ni grundlæggende personlighedstyper og deres indbyrdes forbindelser og udviklingsmønstre. Det kan bl.a. bruges i salg, rekruttering, ledelse, coaching og til at forbedre kommunikation, samarbejde og forståelse mellem mennesker.

Læs mere om Enneagrammet i vores blogindlæg: Hvad er Enneagrammet og hvad kan du bruge det til?

Entreprenør

En entreprenør er en person, der starter, driver og udvikler en ny virksomhed eller initiativ med det formål at skabe værdi, innovation og vækst.

Erfa

“Erfa” refererer til “erfagruppe,” som er en forkortelse for “erfaringsgruppe.” En erfagruppe er en gruppe mennesker, typisk fagfolk, der mødes regelmæssigt for at dele erfaringer, viden og bedste praksis inden for et specifikt område eller emne. Formålet med en erfagruppe er at fremme faglig udvikling og netværksdannelse gennem udveksling af erfaringer og ideer.

Erhvervskonsulent

En erhvervskonsulent, også kendt som en forretningskonsulent eller managementkonsulent, er en professionel, der rådgiver virksomheder om forskellige aspekter af deres forretningsdrift. Erhvervskonsulenter hjælper virksomheder med at forbedre deres præstationer ved at analysere eksisterende problemer og udvikle planer for forbedring.

Erhvervskonto

En erhvervskonto refererer til en bankkonto, der er designet til at imødekomme behovene hos virksomheder, selskaber og andre kommercielle enheder. Disse konti adskiller sig typisk fra personlige bankkonti på flere måder og tilbyder funktioner og tjenester, der er specifikt tilpasset virksomhedsbrug og transaktioner.

Equity

“Equity” oversættes bedst til “egenkapital” på dansk.

Exit / exit-strategi

Exit refererer typisk til processen hvor man sælger sin virksomhed eller afslutter en investering, typisk med det formål at realisere en positiv afkast af kapitalen.

Exit-strategier er afgørende for investorer, da de sigter mod at maksimere afkastet af deres investeringer og omdanne deres kapital til likviditet. Det er også vigtigt for virksomheder og iværksættere at overveje exit-strategier, når de planlægger at tiltrække investeringer eller udvikle deres virksomheder, da det kan påvirke deres langsigtede strategi og mål.

F

Fakturafabrik

Fakturafabrikker refererer ofte til kriminelle operationer, hvor virksomheder eller enkeltpersoner systematisk producerer og udsender falske fakturaer med det formål at bedrage og opnå økonomisk gevinst illegalt.

Farmer

I forretningsjargon refererer “farmer” til en salgsprofessionel, der primært fokuserer på at pleje og vedligeholde eksisterende kundeforhold. Deres opgave er at sikre kundetilfredshed, opbygge langvarige relationer og øge salget gennem gentagne køb og kundeloyalitet. Farmere arbejder typisk med at forstå kundernes behov, løse problemer og identificere nye muligheder for at udvide samarbejdet med eksisterende kunder.

Fast Ejendom

Fast ejendom refererer til jord og bygninger, herunder eventuelle naturlige ressourcer, der er fastgjort til jorden, såsom mineraler, afgrøder og vand. Begrebet omfatter både boligejendomme (som huse, lejligheder, sommerhuse osv.) og kommercielle ejendomme (som kontorbygninger, detaillokaler, industribygninger osv.).

Finansiering

Finansiering refererer til processen med at skaffe kapital eller midler til investeringer, drift eller andre økonomiske formål. Det indebærer typisk at skaffe penge fra forskellige kilder, såsom investorer, banker, långivere eller endda intern finansiering fra virksomhedens egne ressourcer.

Flextid
Flextid refererer til et fleksibelt arbejdstidssystem, hvor medarbejdere har mulighed for at variere deres arbejdstider inden for visse fastsatte rammer. Dette system giver medarbejderne større kontrol over deres arbejdstid, hvilket kan bidrage til bedre balance mellem arbejde og privatliv.
Forandringsledelse

Forandringsledelse omhandler processen med at planlægge, implementere og styre ændringer i en organisation på en effektiv måde. Dette indebærer håndtering af modstand, kommunikation af ændringer til de berørte parter og sikring af, at ændringerne implementeres på en måde, der minimerer forstyrrelser og maksimerer accept og engagement blandt de ansatte.

Forretningskonsulent

En forretningskonsulent, også kendt som en erhvervskonsulent eller managementkonsulent, er en professionel, der rådgiver virksomheder om forskellige aspekter af deres forretningsdrift.

Forretningskonsulenter hjælper virksomheder med at forbedre deres præstationer ved at analysere eksisterende problemer og udvikle planer for forbedring.

Forretningsmodel

En forretningsmodel beskriver den måde, hvorpå en virksomhed skaber, leverer og fanger værdi. Det er en strategisk plan eller ramme, der beskriver, hvordan en virksomhed vil tjene penge ved at identificere sine kunder, tilbyde produkter eller tjenester, opbygge og vedligeholde kundesegmenter og etablere en indtægtsstrøm.

Forretningsplan

En forretningsplan er en detaljeret skriftlig plan, der beskriver målene for en virksomhed og de strategier, der skal anvendes til at opnå disse mål. Det er et væsentligt redskab for iværksættere, startups eller etablerede virksomheder, da det hjælper med at definere retningen for virksomheden og kommunikere denne retning til interessenter som investorer, partnere, medarbejdere og potentielle kunder.

Forecasting

På dansk betyder udtrykket “prognosticering” eller “fremskrivning”. Det bruges ofte til at beskrive processen med at forudsige eller estimere fremtidige begivenheder, herunder økonomiske resultater eller trends. Prognosticering indebærer at bruge historiske data og analytiske metoder til at udvikle fremtidige scenarier eller prognoser. Det anvendes bredt inden for både økonomi, forretning og andre områder, hvor forudsigelser er vigtige for planlægning og beslutningstagning.

Forsyningskæde

Forsyningskæde (på engelsk “supply chain”) refererer til hele processen og netværket af aktiviteter involveret i at bringe produkter eller tjenester fra råmaterialer til færdige produkter og levering til slutbrugeren. Det omfatter alle trin fra indkøb af råmaterialer og komponenter, produktion, distribution, til levering af det færdige produkt til kunderne.

Fortrolighedserklæring

En fortrolighedserklæring (også kendt som en NDA – Non-Disclosure Agreement) kan opsummeres således:

“Parterne forpligter sig til at holde alle fortrolige oplysninger, der deles mellem dem, hemmelige og ikke videregive dem til tredjeparter uden skriftlig tilladelse.”

Fradrag

Fradrag refererer til beløb eller udgifter, som en person eller virksomhed kan trække fra deres skattepligtige indkomst. Det betyder, at hvis du har fradrag, kan du reducere det beløb, du skal betale skat af. Fradrag kan omfatte ting som f.eks. arbejdsrelaterede udgifter, sundhedsudgifter, renteudgifter på lån eller donationer til velgørenhed.

Fratrædelsesaftale / fratrædelsespakke

En fratrædelsesaftale, også kendt som en fratrædelsespakke eller en aftale om at afslutte ansættelsesforholdet, er et dokument, der formaliserer betingelserne for afslutningen af en ansættelsesrelation mellem en arbejdsgiver og en ansat.

Fratrædelsesaftaler er juridisk bindende dokumenter.

Freelancer

En freelancer er en person, der arbejder selvstændigt på forskellige projekter eller opgaver for forskellige kunder eller virksomheder. En freelancer er normalt ikke ansat på fuld tid af en enkelt arbejdsgiver, men snarere arbejder på ad hoc-basis for at opfylde specifikke behov.

En freelancer kunne f.eks. være en interim leder eller en konsulent

Fusion / Opkøbsfusion

En fusion (eller fusionering) refererer til processen, hvor to eller flere separate virksomheder kombineres for at danne en enkelt enhed. Dette sker normalt gennem en juridisk og økonomisk sammensmeltning, hvorved aktionærerne i de involverede virksomheder overfører deres aktier til den nye eller eksisterende virksomhed, der er dannet som følge af fusionen.

Opkøbsfusion refererer til scenariet, hvor en virksomhed først køber en anden virksomhed og derefter beslutter at fusionere med den. Dette kan ske for at styrke den kombinerede virksomheds markedsposition eller for at opnå andre strategiske mål.

Fusioner reguleres af lovgivning og kan kræve godkendelse fra relevante myndigheder og aktionærer af de involverede virksomheder.

G

Garanti

En garanti er en forpligtelse fra en sælger eller producent til at reparere eller erstatte et produkt, hvis det ikke opfylder bestemte krav eller standarder, normalt i en bestemt periode efter købet.

GDPR

GDPR står for General Data Protection Regulation, på dansk Generel Forordning om Databeskyttelse. Det er en omfattende databeskyttelseslov, der trådte i kraft den 25. maj 2018 og regulerer, hvordan virksomheder og organisationer indsamler, anvender og beskytter persondata for EU-borgere og bosiddende.

Gensalg / Cross-Selling

Gensalg, også kendt som “cross-selling” på engelsk, er en salgsstrategi, hvor en sælger forsøger at sælge relaterede eller komplementære produkter til en kunde, som allerede har foretaget eller er i færd med at foretage et køb. Formålet med gensalg er at øge den totale værdi af kundens køb og forbedre kundetilfredsheden ved at tilbyde produkter, der kan være nyttige eller relevante i forhold til det oprindelige køb.

Globalisering

Globalisering refererer til processen med øget integration og sammenkobling af økonomier og kulturer på globalt plan, ofte drevet af teknologiske fremskridt og international handel.

Goodwill

Goodwill er den værdi, der afspejler den positive forskel mellem en virksomheds markedsværdi og dens bogførte værdi, ofte forbundet med immaterielle aktiver som brandværdi og kundeloyalitet.

Governance

Governance er styreprocessen og regelsættet, der styrer og regulerer en virksomheds operationer, herunder ledelsesstruktur, politikker og procedurer.

Green economy / Grøn økonomi

Grøn økonomi der omfatter økonomiske aktiviteter og investeringer, der fremmer bæredygtighed, ressourceeffektivitet og miljøvenlige praksisser.

Grant

Økonomisk støtte eller tilskud, normalt fra offentlige eller private kilder, som kan ydes til virksomheder eller organisationer til specifikke formål som forskning, udvikling eller innovation.

H

Hard Skills

Hard Skills er målbare, specifikke evner eller viden, der kræves for at udføre en bestemt jobfunktion.

Headhunter

En headhunter er en professionel, der specialiserer sig i at identificere og rekruttere topkandidater til specifikke stillinger i virksomheder.

Hedging

Hedging er en investeringsstrategi designet til at reducere risikoen ved at foretage modstridende handler for at neutralisere eksisterende positioner.

High Frequency Trading (HFT)

High Frequency Trading (HFT) er en handelsstrategi, hvor store mængder af ordrer udføres meget hurtigt ved hjælp af avancerede computerprogrammer.

Holdingselskab

Et holdingselskab er et selskab, der ejer aktier eller anparter i andre virksomheder, men normalt ikke producerer varer eller tjenester selv.

Horizontal Integration

Horizontal Integration er en strategi hvor en virksomhed køber eller fusionerer med konkurrenter inden for samme industri for at udvide sin markedsandel eller diversificere dens produktlinjer.

Hostile Takeover

Hostile Takeover er en erhvervsopkøbsproces, hvor en virksomhed forsøger at købe en anden virksomhed mod dens vilje, normalt ved at købe en stor andel af dens aktier på det åbne marked.

HR konsulenter
HR konsulenter kan bidrage med effektivitet, specialisering, compliance, og strategisk støtte indenfor HR området. Herunder bl.a. via rekruttering og medarbejderudvikling. Der kan findes mere information om HR-konsulenter på siden: HR konsulenter.
Human Resources (HR)

Human Resources (HR) er afdelingen i en virksomhed, der håndterer rekruttering, ansættelse, udvikling og administration af medarbejdere.

Hunter

I forretningskonteksten refererer “hunter” typisk til en salgsprofessionel, der fokuserer på at finde nye kunder og skabe nye forretningsmuligheder. De er aktive i at opsøge potentielle kunder, udvikle salgsleads og lukke aftaler, ofte gennem kold opkald, netværksaktiviteter og markedsundersøgelser. Hunters adskiller sig fra “farmers”, der primært vedligeholder eksisterende kundeforhold og sikrer gentagne salg.

Hvidvask

Hvidvaskning refererer til processen med at skjule eller legitimere ulovligt opnåede midler ved at kanalisere dem gennem en række legale transaktioner eller forretningsaktiviteter. Det er en kriminel handling, der involverer omgåelse af lovgivningens regler og krav om rapportering af finansielle transaktioner.

I

Indeks

Ordet indeks refererer til en samling af værdier, der repræsenterer en statistisk måling eller sammenfatning af data i forhold til en reference. Indeks bruges på tværs af forskellige fagområder til at spore ændringer, evaluere præstationer, eller sammenligne forskellige enheder baseret på bestemte kriterier.

Indtægter

Indtægter refererer til den pengestrøm, der genereres fra salg af varer eller tjenester i en virksomhed eller organisation.

Inflation

Inflation er når der sker en stigning i det generelle prisniveau på varer og tjenester i et økonomisk system over en periode.

Inkasso

Inkasso er processen med at inddrive forfaldne betalinger fra skyldnere på vegne af en kreditor. Dette kan udføres af kreditoren selv eller via et inkassofirma, der specialiserer sig i at få gælden betalt. Processen kan involvere påmindelser, forhandlinger og, hvis nødvendigt, retssager for at sikre betaling.

Innovation

Innovation er introduktionen af noget nyt eller forbedret, f.eks. produkter, tjenester, processer eller teknologier, der skaber værdi eller ændrer eksisterende forretningsmodeller.

Insolvens

Insolvens refererer til den tilstand, hvor en person eller virksomhed ikke er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser eller betale sine gæld.

Insourcing

Insourcing beskriver praksissen med at udføre opgaver eller processer internt i virksomheden, som tidligere blev outsourcet til eksterne leverandører. Det indebærer ofte, at virksomheden bringer arbejde tilbage i huset for at have mere kontrol over kvalitet, tidsplaner og omkostninger.

Interessentskab (I/S)

Et Interessentskab (I/S) er et partnerskab, hvor to eller flere personer (interessenter) driver virksomhed sammen og har personligt ansvar for virksomhedens forpligtelser.

Interesse (gebyr)

Interesse er et gebyr, der betales for brug af penge, typisk på lån eller investeringer.

Interessetimer

Interessetimer refererer til den tid og de omkostninger, der er forbundet med kapitalbinding i et projekt eller en investering. Begrebet bruges ofte i forbindelse med finansiel styring og projektledelse for at beregne den totale omkostning af et projekt, inklusive de indirekte omkostninger ved at have kapital bundet i en bestemt periode.

Interim / Interim Management

Interim betyder midlertidig eller midtvejs, og det refererer typisk til noget, der sker midlertidigt. Det kan også referere til midlertidige resultater eller midlertidig ledelse (interim management) og altså ledere der udfylder en rolle midlertidigt, indtil en permanent løsning er fundet.

Inventar

Inventar er en liste over varer, materialer eller råvarer, der ejes af en virksomhed og holdes til salg eller produktion.

Investering

Investering er handlingen med at placere penge eller ressourcer i en aktivitet, der forventes at generere indtægter eller øge værdien over tid.

Investor

En investor er en person, institution eller enhed, der investerer kapital i forskellige former for aktiver eller værdipapirer med det formål at opnå økonomisk gevinst. Investering indebærer typisk at placere penge i aktier, obligationer, ejendomme, råvarer, virksomheder eller andre former for aktiver med det formål at opnå afkast på investeringen over tid.

IPO

IPO (Initial Public Offering) refererer til første gang et selskab tilbyder sine aktier til offentligheden på et børsnoteret marked.

Iværksætter

En iværksætter er en person, der organiserer og driver en ny virksomhed eller startup med det formål at skabe innovation, vækst og økonomisk gevinst. Iværksættere er typisk karakteriseret ved deres evne til at identificere muligheder, tage risici og udnytte ressourcer til at skabe værdi og løse problemer på en innovativ måde.

Iværksætterselskab (IVS)

IVS var en særlig selskabsform i Danmark, der blev indført i 2014. Formålet med IVS var at gøre det nemmere og billigere for iværksættere at starte en virksomhed ved at kræve en minimal startkapital på blot 1 krone. Denne selskabsform blev dog afskaffet den 15. juni 2019 som led i en ændring af selskabsloven.

J

Jobrotation

Jobrotation refererer til en personalepolitik, hvor medarbejdere skifter mellem forskellige job eller opgaver i virksomheden for at øge deres færdigheder og erfaringer.

Joint venture

Joint venture refererer til en forretningsaftale mellem to eller flere parter, der forener deres ressourcer til at udføre en bestemt opgave eller forretning.

Jordbrugsøkonomi

Jordbrugsøkonomi er studiet af økonomiske principper og praksis i forbindelse med landbrug og jordbrug.

Juridisk person

En juridisk person er en enhed, såsom et selskab eller en organisation, der har juridiske rettigheder og forpligtelser, ligesom en fysisk person.

Juridisk rådgiver

En juridisk rådgiver er en professionel, der yder juridisk bistand og rådgivning til virksomheder og enkeltpersoner.

Just-in-time (JIT)

Just-in-time (JIT) refererer til en lagerstyringsmetode, der sigter mod at reducere lageromkostninger ved at modtage varer kun, når de skal bruges i produktionen.

Justeret bruttomargin

En justeret bruttomargin betyder, at bruttomarginen er blevet justeret for at tage hensyn til usædvanlige eller engangsudgifter.

Justeringsmekanisme

En justeringsmekanisme er en metode eller proces til at tilpasse eller korrigere finansielle eller operationelle parametre i en virksomhed.

K

kapital

Kapital er de økonomiske ressourcer, som en virksomhed eller person ejer eller kan tiltrække til at investere i forretning, produktion eller andre aktiviteter.

Kapitalfond

En kapitalfond er en investeringsfond, der samler penge fra investorer til at købe andele i virksomheder, ofte med henblik på restrukturering og senere salg med profit.

Kapitalstruktur

Kapitalstrukturen er sammensætningen af en virksomheds finansiering, herunder både egenkapital og gæld.

Karriere coaching

Karrierecoaching handler om at vejlede enkeltpersoner i deres professionelle udvikling gennem målfastsættelse, færdighedsudvikling og karriereplanlægning.

Kassation

Kassation refererer til fjernelse eller destruktion af varer, der er defekte, forældede eller ikke længere anvendelige.

Kassekredit

En kassekredit er en aftale mellem en bank og en kunde, hvor kunden løbende kan trække på en kredit op til et aftalt beløb.

Kerneforretning

Kerneforretningen er den primære forretningsaktivitet eller det hovedområde, som en virksomhed fokuserer på og tjener sine penge fra.

Kernekompetence

En kernekompetence refererer til de unikke evner eller ressourcer, der giver en virksomhed en konkurrencefordel på markedet.

Kildeskat

Kildeskat er skat, der trækkes direkte fra indkomsten, før den udbetales til modtageren.

Klausul

En klausul er en specifik bestemmelse eller betingelse i en kontrakt eller aftale.

klassificering

En klassificering er en inddeling af varer, data eller information i kategorier baseret på specifikke kriterier.

kombinationsprodukt

Et kombinationsprodukt er et produkt, der kombinerer flere funktioner eller elementer i én enhed, ofte for at tiltrække forskellige kundesegmenter.

kommanditselskab (KS)

Et KS-selskab står for kommanditselskab, som er en selskabsform, der kombinerer elementer fra både interessentskab (I/S) og aktieselskab (A/S).

KS-selskaber er populære i investeringer som fast ejendom, hvor de kan drage fordel af skattefordele og begrænset hæftelse.

Kommerciel ledelse

Kommerciel ledelse refererer til den del af en virksomhed, der beskæftiger sig med styring og optimering af virksomhedens kommercielle aktiviteter. Dette inkluderer en bred vifte af funktioner såsom salg, markedsføring, kundeservice, forretningsudvikling og kontraktstyring. Formålet med kommerciel ledelse er at sikre, at virksomheden maksimerer sine indtægter og profit gennem effektiv styring af disse aktiviteter.

Konkurrenceanalyse / konkurrentanalyse

En konkurrenceanalyse er en vurdering af konkurrenters styrker, svagheder, strategier og markedsposition for at forbedre en virksomheds egen konkurrenceevne.

Konkurs

Konkurs refererer til en juridisk tilstand, hvor en virksomhed ikke kan betale sine gældsforpligtelser og derfor må opløses eller restruktureres under tilsyn af en kurator.

Konsolidering

En konsolidering er processen med at kombinere regnskaber, aktiver eller virksomheder for at skabe en stærkere økonomisk enhed.

Konsulent

En konsulent er en ekspert, der tilbyder rådgivning og specialiseret viden til virksomheder eller enkeltpersoner for at hjælpe med at løse problemer, forbedre ydeevne eller implementere forandringer. Konsulenter kan arbejde inden for mange områder, såsom ledelse, IT, økonomi, HR, marketing og strategi. De bringer ofte ekstern indsigt og erfaring til organisationer, hvilket kan føre til innovation og optimering af processer.

Kontrakt

En kontrakt er en bindende aftale mellem to eller flere parter, der fastsætter rettigheder og pligter i relation til en specifik opgave eller transaktion.

Kontrolsystem

Kontrolsystemer er de procedurer og mekanismer, en virksomhed anvender for at styre, overvåge og evaluere sine operationer og finansielle aktiviteter.

Kostpris

Kostprisen er den totale udgift ved at producere eller erhverve en vare eller tjeneste, herunder materialer, arbejdskraft og overhead.

KPI

Nøglepræstationsindikator (Key Performance Indicator): Måler en virksomheds succes i forhold til specifikke mål.

Kryptovaluta

Kryptovaluta er en digital valuta, som er bygget på blockchain teknologi. I modsætning til andre valutaer er kryptovaluta ikke udstedt af en central myndighed eller en bank. Den kryptovaluta de fleste nok har hørt om er bitcoin(s).

Kurator

En kurator er en person, typisk en advokat, der udpeges af skifteretten til at administrere og afvikle boet i en konkurs. Kuratorens opgaver omfatter at sikre og realisere virksomhedens aktiver, betale kreditorerne i henhold til konkursordenen og afslutte konkursboet.

Køberrådgivning

Køberrådgivning er en investering i en tryg og vellykket ejendomskøbsproces. Ved at benytte en professionel køberrådgiver kan købere undgå mange af de faldgruber, der kan opstå undervejs, og sikre, at deres interesser er bedst muligt varetaget.

Læs mere på vores side: Køberrådgivning.

Kørselsfradrag

Kørselsfradrag refererer til den skattemæssige fordel, en person eller virksomhed kan opnå ved at trække udgifter til kørsel fra deres skattepligtige indkomst. Det bruges ofte i forbindelse med arbejdsrelateret kørsel, hvor man kan få fradrag for de faktiske omkostninger ved kørsel eller bruge en standard kilometertakst fastsat af skattemyndighederne.

kørselsregnskab

Et kørselsregnskab refererer til en detaljeret oversigt over kørselsaktiviteter og de tilhørende udgifter. Det bruges ofte af både privatpersoner og virksomheder til at dokumentere og beregne omkostninger ved transport, typisk i forbindelse med arbejdsrelaterede kørsler.

L

Lagerstyring

Lagerstyring er administration af varebeholdninger.

Lagerværdi

Lagerværdien er værdien af de varer, der er på lager.

LEAN ledelse
Lean ledelse adskiller sig fra traditionel ledelse ved, at trekanten er vendt på hovedet. Det er stadig lederen, der sætter retningen, men i stedet for at fortælle, hvad medarbejderne skal gøre, så faciliterer lean lederen, at medarbejderne bliver inddraget. Inddragelsen af medarbejderne sker på en systematisk måde.
Leasing

Leasing er en lejeaftale for udstyr eller ejendom over længere tid.

Ledelse

En leder, eller chef, er en person, der har ansvaret for at styre og koordinere en gruppe mennesker eller en organisation mod fælles mål. Ledelse indebærer at tage beslutninger, motivere medarbejdere, udvikle strategier og sikre, at målene nås effektivt og rettidigt. En leder fungerer ofte som en rollemodel, der viser retningen, inspirerer og støtter teamet.

Der findes mange forskellige lederroller og ledelsesformer bl.a. interim ledelse som refererer til midlertidig ledelse.

Ledelseskonsulent

En ledelseskonsulent er en specialist, der rådgiver organisationer om forbedring af deres ledelsespraksis og -strukturer. Deres mål er at optimere virksomhedens effektivitet og ydeevne ved at implementere strategiske ændringer i ledelsessystemer og processer.

Ledelseskonsulenter kan arbejde inden for forskellige brancher og typisk specialisere sig i områder som organisationsudvikling, forandringsledelse, strategisk planlægning, lederskabstræning, HR-strategi og virksomhedsprocesser. Deres arbejde kan involvere både kortsigtede projekter og længerevarende samarbejder med virksomheder, afhængigt af klientens behov.

Liberalt erhverv

Et liberalt erhverv er en profession, hvor udøveren leverer specialiserede og personlige tjenester, ofte baseret på omfattende uddannelse og ekspertise inden for et specifikt område. Disse erhverv kræver typisk høj grad af autonomi og ansvar, og de er ofte reguleret af specifikke love og regler for at sikre kvalitet og etisk praksis.

Nogle eksempler på liberale erhverv inkluderer:

 • Banker
 • Ejendomsmæglere
 • Advokater
 • Læger
 • Revisorer
 • Arkitekter
 • Ingeniører
 • Tandlæger
 • Psykologer

M.fl.

Likviditet

Likviditeten er betalingsevnen til at opfylde kortfristede økonomiske forpligtelser.

Likviditetsbudget

Et likviditetsbudget er en plan, der viser forventede ind- og udbetalinger for en virksomhed over en given periode.

Likviditetsstyring

Likviditetsstyring refererer til forvaltningen af en virksomheds kontantstrømme.

Logistik

Logistik er varehåndtering og en planlægning og styring af vareflow.

Lone Wolf

“Lone wolf” individer opererer typisk på egen hånd, finder deres egne salgsmuligheder, forhandler kontrakter og driver deres salgsaktiviteter uden den støtte eller struktur, som et traditionelt salgsteam normalt ville tilbyde.

Lønsomhed

Lønsomhed er virksomhedens evne til at generere overskud.

Lønsystem

Et lønsystem er metoder og systemer til beregning og udbetaling af løn.

M

Makroøkonomi

Makroøkonomi er den gren af økonomi, der beskæftiger sig med økonomien som helhed, inklusive national indkomst, beskæftigelse, og inflation.

Management

Management, eller ledelse på dansk, refererer til processen med at planlægge, organisere, lede og kontrollere ressourcer i en organisation med det formål at opnå specifikke mål.

Managementkonsulenter

Managementkonsulenter kan arbejde inden for forskellige brancher og typisk specialisere sig i områder som organisationsudvikling, forandringsledelse, strategisk planlægning, lederskabstræning, HR-strategi og virksomhedsprocesser. Deres arbejde kan involvere både kortsigtede projekter og længerevarende samarbejder med virksomheder, afhængigt af klientens behov.

Marginalomkostninger

Marginalomkostninger refererer til den ekstra omkostning ved at producere én ekstra enhed af et produkt.

Markedsanalyse

En markedsanalyse er en undersøgelse af markedet for at forstå forbrugernes behov, konkurrence, og markedstendenser.

Markedsandel

En markedsandel er en virksomheds andel af det totale salg i en bestemt branche eller marked.

Markedsføring / Marketing

Markedsføring (Marketing) refererer til strategier og aktiviteter, der har til formål at promovere og sælge produkter eller tjenester.

Mellemleder

Mellemledere er ledelsesniveauer, der fungerer som et mellemled mellem topledelsen og de operationelle niveauer i en virksomhed.

Merchandising

Merchandising er aktiviteter og strategier, der anvendes til at promovere og sælge produkter direkte til forbrugerne i detailmiljøer.

Mersalg / upselling

Mersalg, også kendt som “upselling” på engelsk, er en salgsstrategi, hvor en sælger forsøger at overtale en kunde til at købe en dyrere vare, en opgradering eller tilføje ekstra produkter eller tjenester til deres oprindelige køb. Målet med mersalg er at øge salgets værdi og dermed virksomhedens indtjening.

Merværdi / added value

Merværdi er den ekstra værdi, som en virksomhed tilføjer til sine produkter eller tjenester, ud over de råmaterialer og omkostninger, der er nødvendige for at producere dem.

Merværdiafgift (Moms, Value Added Tax, VAT)

Merværdiafgift refererer til en type skat, der lægges på salg af produkter og tjenester. Virksomheder opkræver derved afgiften fra kunder og indbetaler den til staten.

Miljøledelse

Miljøledelse er en virksomheds strategi og praksis for at minimere dens miljøpåvirkning og forbedre bæredygtigheden.

Modregning

Modregning er en regnskabspraksis, hvor en virksomhed kompenserer tab ved at trække dem fra modtagne gevinster.

Multiplikatoreffekt

Multiplikatoreffekt er et økonomiske fænomen, hvor en initial investering eller udgift fører til en større end forventet økonomisk aktivitet og vækst.

Målgruppe / Target Audience

Målgruppen er den specifikke gruppe af mennesker, som en virksomhed sigter mod med sine produkter eller markedsføringsindsatser.

Målstyring / Management by Objectives (MBO)

Målstyring refererer til en ledelsesstrategi, hvor medarbejdere og ledelse sætter specifikke mål sammen og arbejder systematisk mod at nå dem.

N

NDA (Non-Disclosure Agreement)

En NDA (Non-Disclosure Agreement) er en juridisk kontrakt mellem parter, der begrænser deling af fortrolige oplysninger.

Nettoarbejdskapital

Nettoarbejdskapital refererer til forskellen mellem omsætningsaktiver og kortfristede forpligtelser, der viser virksomhedens likviditet.

Nettofortjeneste

Nettofortjenesten er den samlede indtægt efter fradrag af alle udgifter.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen er den samlede indtægt fra salg af varer og tjenester minus rabatter, returvarer og afgifter.

Nettoværdi

Nettoværdi er værdien af en virksomheds aktiver minus dens forpligtelser.

Nichemarked

Et nichemarked er et lille, specialiseret segment af et marked for et bestemt produkt eller en tjeneste.

Nominel værdi

Den nominelle værdi er den pålydende værdi af en obligation, aktie eller anden sikkerhed, som angivet på værdipapiret.

Nyhedsbrev

Nyhedsbreve er regelmæssige opdateringer sendt til abonnenter om virksomhedens nyheder, produkter og tjenester.

O

Omkostninger

Omkostninger er udgifter forbundet med drift af en virksomhed, herunder faste og variable omkostninger.

Omsætning

Omsætningen er den totale værdi af varer og tjenesteydelser solgt af en virksomhed inden for en given periode.

Omkostningsanalyse

En omkostningsanalyse er en evaluering af alle omkostninger forbundet med en bestemt aktivitet eller projekt.

Omstilling

Omstilling refererer til ændring i virksomhedens processer eller strategi for at tilpasse sig nye markedsbetingelser.

Oplag

Oplag refererer til antallet af varer, der opbevares på lager for at opfylde kundernes behov.

Opkøb

Opkøb refererer til køb af en virksomhed eller en stor andel af dens aktier.

Outsourcing

Outsourcing er overførsel af en virksomheds interne funktioner til eksterne leverandører.

Opstartskapital

Opstartskapital er de midler, der er nødvendige for at starte en ny virksomhed.

Organisationsstruktur

Organisationsstruktur er den hierarkiske opdeling af en virksomhed, der definerer, hvordan aktiviteter såsom opgaver og ansvar fordeles.

Overarbejde

Overarbejde er arbejdstimer, der overstiger den normale arbejdstid og ofte aflønnes med en højere sats.

P

Partnerselskab (P/S)

Et Partnerselskab (P/S) er en virksomhedsform med blandet hæftelse og en aktieselskabsstruktur.

Penetration Pricing

Penetration Pricing er en prissætningsstrategi, hvor en lav pris sættes for at trænge ind på markedet og tiltrække kunder.

Persondatapolitik

En persondatapolitik beskriver, hvordan en virksomhed håndterer personoplysninger. Det omfatter indsamling, brug, opbevaring, deling og beskyttelse af data for at sikre overholdelse af databeskyttelseslovgivning og sikre privatlivets fred for de registrerede.

Pitch

Et pitch er den præsentation, som en iværksætter holder om sit virke og sin virksomhed ved møder med eksempelvis investorer, nye kunder m.fl. 

Porteføljestyring

Porteføljestyring er administration af en samling af investeringer, projekter eller produkter for at maksimere samlet værdi og minimere risiko.

PR (Public Relations)

PR (Public Relations) refererer til håndtering af kommunikation mellem en virksomhed og offentligheden for at opretholde et positivt image.

Prisstrategi

Prisstrategi refererer til en virksomheds tilgang til at prissætte sine produkter eller tjenester.

Privatlivspolitik

En privatlivspolitik beskriver, hvordan en virksomhed indsamler, bruger, opbevarer og beskytter personlige oplysninger fra sine kunder eller brugere.

Produktivitet

Produktivitet refererer til forholdet mellem output og input i en produktionsproces.

Produktudvikling

Produktudvikling er processen med at skabe og lancere nye produkter på markedet.

Projektledelse

Projektledelse henviser til planlægning, udførelse og overvågning af projekter for at opnå specifikke mål.

Projektledelse udføres oftest af en intern medarbejder eller af en ekstern konsulent

Profitmargin

Profitmargin er forholdet mellem fortjeneste og omsætning, der angiver virksomhedens rentabilitet.

Prognose

Prognose refererer til en vurdering af fremtidige begivenheder baseret på historiske data og analyser.

Punktumomsætning

Punktumomsætning er den totale værdi af solgte varer eller tjenester i en given periode.

R

Regnskab

Et regnskab er en systematisk registrering og rapportering af en virksomheds finansielle transaktioner.

Reklamation

Reklamation er en kundes indsigelse mod en vare eller tjeneste, der ikke lever op til forventningerne eller kontrakten.

Rekonstruktion

Rekonstruktion er en proces, hvor en virksomhed i økonomiske vanskeligheder omstruktureres for at genoprette sin levedygtighed. Dette kan involvere ændringer i gældsforhold, ejerskab, forretningsmodel eller ledelse. Målet er at undgå konkurs og sikre virksomhedens fortsatte drift.

Rentabilitet

Rentabilitet er en virksomheds evne til at generere indtjening i forhold til dens omkostninger og andre udgifter.

Rente

Rente refererer til omkostningen ved at låne penge, typisk udtrykt som en procentdel af det lånte beløb.

Resultatopgørelse

En resultatopgørelse er en finansiel rapport, der viser en virksomheds indtægter, omkostninger og overskud eller tab over en bestemt periode.

Resurseplanlægning

Resurseplanlægning er processen med at allokere og styre ressourcer, såsom arbejdskraft, kapital og materialer, effektivt og effektivt.

Return on Investment (ROI)

Return on Investment (ROI) betyder afkast på investering  på dansk. Altså et mål for, hvor meget en investering giver tilbage i forhold til omkostningen.

Revisor

En revisor er en professionel, der er kvalificeret til at gennemgå og verificere finansielle regnskaber og sikre, at de er korrekte og i overensstemmelse med lovgivningen.

Risikoprofil

Risikoprofil er en vurdering af en virksomheds eller en investors tolerance over for risiko.

Risikostyring

Risikostyring refererer til processen med at identificere, vurdere og håndtere risici for at minimere negative virkninger på virksomheden.

S

salgskonsulent

Salgskonsulenter arbejder med at sælge produkter eller tjenester for en virksomhed. Deres opgaver omfatter at finde og kontakte potentielle kunder, præsentere og demonstrere produkter, forhandle salgsbetingelser og afslutte salgsaftaler. Salgskonsulenter arbejder ofte på at opbygge og vedligeholde gode kunderelationer for at sikre gentagne salg og kundetilfredshed.

Segmentering

Segmentering refererer til opdeling af markedet i mindre grupper baseret på bestemte kriterier.

Selskabsskat

Selskabsskat er den skat, som virksomheder betaler af deres overskud. Skatten udgør, i skrivende stund, 22%.

Selvangivelse

Selvangivelse er en årlig indberetning til skattemyndighederne, hvor en person eller virksomhed oplyser om sine indtægter, fradrag og formue for at beregne den korrekte skat.

SEO

SEO, eller søgemaskineoptimering, handler om at forbedre en hjemmesides synlighed på søgemaskiner som Google ved at optimere indhold, struktur og tekniske aspekter for at rangere højere i søgeresultaterne og tiltrække mere organisk trafik.

Skalerbarhed / Scalability

Skalerbarhed er muligheden for at udvide virksomhedens aktiviteter effektivt.

Soliditet

Soliditet er et finansielt nøgletal, der bruges til at vurdere en virksomheds økonomiske stabilitet og evne til at modstå tab. Det måler, hvor stor en del af virksomhedens aktiver der er finansieret med egenkapital i forhold til gæld. Soliditet beregnes typisk som egenkapitalen i procent af de samlede aktiver.

Sourcing

Sourcing er identificering og erhvervelse af nødvendige ressourcer eller leverandører.

SPIN modellen

SPIN salgsværktøj er designet for at afgøre retningen og rækkefølgen for, de spørgsmål du som sælger bør stille i dialogen med dine kunder for at øge chancerne for salg.

SPIN står for:

S: Situations-spørgsmål 
P: Problem-spørgsmål
I: Indvirkende spørgsmå
N: Nytteværdige spørgsmål

Stakeholder

En stakeholder er en person eller gruppe, der har en interesse i en virksomhed.

Startup

En startup er en nyopstartet eller ung virksomhed, som netop er begyndt at udvikle sig eller måske endda ekspandere.

Strategi

Strategi er et ord som bliver brugt ofte. I erhvervslivet er der dog oftest tale om en plan for at opnå langsigtede mål.

Supply Chain

En Supply Chain er en leverandørkæde, der dækker alle processer fra produktion til distribution.

Synergi

Synergi i erhvervslivet er samarbejdet mellem forskellige enheder, der resulterer i en større samlet effekt.

T

Targeting

Targeting refererer til udvælgelse af en bestemt målgruppe til markedsføringsformål.

Teambuilding

Teambuilding består af aktiviteter og processer, der fremmer samarbejde og styrker relationerne i en gruppe.

Tidsstyring

Tidsstyring er en effektiv planlægning og anvendelse af tid for at maksimere produktiviteten.

Tilbud

Et tilbud er et forslag eller en pris, der gives i håb om at opnå en aftale (accept).

Tilgodehavende

Et tilgodehavende er en manglende betaling for en vare eller ydelse, som du har solgt til en kunde. Det er, med andre ord, noget som du og/eller din virksomhed har til gode.

Tilgængelighed

Tilgængelighed refererer til graden af let adgang til produkter eller services for kunder.

Told

Told er skatter eller afgifter på importerede eller eksporterede varer. Dette er dog udelukkende gældende uden for EU. Toldbeløbet varierer desuden og afhænger af, hvilken varer eller serviceydelse du har købt.

Told er altså et komplekst område og det anbefales derfor at søge professionel rådgivning. Fejl i toldsatser kan være en dyr fornøjelse.

Transaktion

En transaktion er en økonomisk handling, hvor varer eller tjenester udveksles mod betaling.

Transformation

En transformation er grundlæggende en ændring i en virksomheds processer, struktur eller strategi.

Turnaround

En turnaround er en hurtig forbedring af en virksomheds præstationer.

Turnover

Turnover refererer til omsætning, eller hastigheden hvormed varer eller medarbejdere udskiftes.

Tæthed

Tæthed er mængden af aktivitet eller mængden af varer i et specifikt område eller marked.

V

Veksel

Veksel er et værdipapir, der repræsenterer et løfte om at betale en bestemt sum penge på en fremtidig dato.

Venturekapital

Venturekapital er kapital, der investeres i nye, ofte risikofyldte virksomheder med potentiale for høj vækst.

Ventureselskaber

Ventureselskaber refererer til finansiering fra grupper af investorer, der sammen danner et partnerskab. Oftest fungerer det som egenkapitalinvesteringer, hvor investorerne bliver medejere af virksomheden.

Virksomhedsform

En virksomhedsform beskriver den juridiske struktur af en virksomhed. Her er nogle eksempler på virksomhedsformer: 

 • Enkeltmandsvirksomhed: En ejer, personlig hæftelse.
 • Interessentskab (I/S): Flere ejere, personlig hæftelse.
 • Aktieselskab (A/S): Flere ejere, begrænset hæftelse.
 • Anpartsselskab (ApS): Flere ejere, begrænset hæftelse.
 • Kommanditselskab (K/S): Kombination af personlig og begrænset hæftelse.
 • Andelsselskab (A.M.B.A.): Medlemmer, fælles ejerskab.
 • Partnerselskab (P/S): Blandet hæftelse, aktieselskabsstruktur.
Virksomhedsstruktur

Virksomhedsstruktur refererer til organisationen og opdelingen af en virksomhed i afdelinger og funktioner.

Vækst

Vækst refererer til en stigning i virksomhedens størrelse, omsætning eller indtjening.

Værdiansættelse

En værdiansættelse er processen med at bestemme værdien af en virksomhed, ejendom eller et aktiv.

W

Webdesign

Webdesign refererer til udformning og layout af hjemmesider.

Webshop

En webshop er en online butik, hvor varer og tjenester sælges.

Wholesaler

En wholesaler er en engrosforhandler, en virksomhed der sælger varer i store mængder til detailhandlere.

Workflow

Workflow refererer til arbejdsgang eller -proces, der beskriver de trin, der kræves for at fuldføre en opgave.

Workshop

En workshop er et arbejdsseminar eller et træningsværksted, ofte brugt til uddannelse og udvikling.

Write-off

Write-off, eller nedskrivning på dansk, er en regnskabsterm for når en virksomhed afskriver en uerholdelig gæld eller værdiløs investering.

Å

Årshjul

Et årshjul er en visuel oversigt over aktiviteter og begivenheder gennem året. Det kan eksempelvis indeholde markedsføringstiltag, kampagner samt andre fokus- og indsatsområder over et helt kalenderår.

Årsopgørelse

Årsopgørelsen er SKATs specifikation af de data som vedrører personer eller virksomheders indkomstforhold, herunder fradrag m.v. Årsopgørelsen viser den samlede indkomst- og skat for et år.

Årsregnskab

Et årsregnskab er en økonomisk rapport, som en virksomhed eller organisation udarbejder ved afslutningen af et regnskabsår. Det giver en oversigt over virksomhedens finansielle stilling og resultater i løbet af året.

Viden er kun umagen

Værd Hvis den deles

Vi håber, du kan drage nytte af forklaringer og links i denne ordbog. Og husk på, at der  altid er hjælp at hente hos TRI9TY i forhold til de fleste ovenstående emner.

Den store online erhvervsordbog
Kontor med fart på ledelse, salg og markedsføring

VIL DU
VIDE MERE?

Har du spørgsmål, lyst til at høre mere om os eller står du med udfordringer i virksomheds- eller privat regi så tøv endelig ikke med at tage fat i os. Vi er her for det samme.

Fremtid kommer af sig selv - fremskridt gør ikke...